നെ ടു മ ങ്ങാ ട്

Thursday, June 12, 2008

പി എ ഉത്തമന്‍ അവസാനമായി പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങ്‌

 

2008 മേയ് 25 ഞായറാഴ്ച നെടുമങാട്ടു നടന്ന ചാവൊലി നോവല്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന്. ശ്രീ. പി എ ഉത്തമന്‍ അവസാനമായി പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങ്‌ ഇതായിരുന്നു.


1 Comments:സന്ദര്‍ശകര്‍ (23.11.2007 മുതല്‍): Free Hit Counters
Free Hit Counters