നെ ടു മ ങ്ങാ ട്

Monday, June 23, 2008

വായനാ ദിനത്തിലെ പ്രതിഷേധം: കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍അദ്ധ്യാപകനും സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകനുമായ ശ്രീ. നെയ്യപ്പിള്ളി അപ്പുക്കുട്ടന്‍
നന്ദിയോട് വായനശാലയില്‍ നടത്തിയ ചൂട്ടു കത്തിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധം.
കൂടുതല്‍ ചിത്രങള്‍

1 Comments:

    • At 8:12 PM, Anonymous Anonymous said…

      arun, thanks, i missed this scenes and i havent seen the photos before

       
    • Post a Comment


സന്ദര്‍ശകര്‍ (23.11.2007 മുതല്‍): Free Hit Counters
Free Hit Counters