നെ ടു മ ങ്ങാ ട്

Monday, June 23, 2008

വായനാ ദിനത്തില്‍ ഒരു ഒറ്റയാള്‍ പ്രതിഷേധം

ഇക്കഴിഞ്ഞ വായനാ ദിനത്തില്‍ അദ്ധ്യാപകനും സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകനുമായ
ശ്രീ. നെയ്യപ്പിള്ളി അപ്പുക്കുട്ടന്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു.

നന്ദിയോട് വായനശാലയോടുള്ള പഞ്ചായയത്തിന്റെ അവഗണനയോടായിരുന്നു
റ്റയാള്‍ പ്രതിഷേധം.


1 Comments:സന്ദര്‍ശകര്‍ (23.11.2007 മുതല്‍): Free Hit Counters
Free Hit Counters