നെ ടു മ ങ്ങാ ട്

Thursday, June 18, 2009

വായനദിനത്തിലെ ഒറ്റയാൾ സമരം


നന്ദിയോട് വായനശാലയോടുള്ള പഞ്ചായയത്തിന്റെ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അദ്ധ്യാപകനും സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകനുമായ ശ്രീ. നെയ്യപ്പിള്ളി അപ്പുക്കുട്ടന്‍ നടത്തിയ ഒറ്റയാള്‍ പ്രതിഷേധം. കാണുന്നതിന് ഈ ലിങ്ക് നോക്കുക: vaayanaa dinam 

0 Comments:സന്ദര്‍ശകര്‍ (23.11.2007 മുതല്‍): Free Hit Counters
Free Hit Counters